Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki ,
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1

 

 1. 1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki z siedzibą w Chorzowie (41-500), przy ul. Floriańskiej 42/1, działa  na podstawie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 686 jako organizator turystyki i pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych – Dz. U. z 2004 roku, Nr 223, poz. 2268 z póź. zm. zwane dalej w skrócie CCIiT.

1.2. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych, wydane są w oparciu o art. 384 § 1. i następne kodeksu cywilnego, organizowanych przez CCIiT (zwane dalej: Warunkami uczestnictwa) i stanowią integralną część Umowy – Zgłoszenia.

1.3. Warunki uczestnictwa określają zasady uczestnictwa w imprezach organizowanych przez CCIiT.

1.4. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

 1. a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez CCIiT,
 2. b) impreza – imprezę turystyczna organizowaną przez CCIiT,
 3. c) organizator – Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki – w skrócie CCIiT,
 4. d) agent – agent działający w imieniu Organizatora,
 5. e) klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o imprezę turystyczną na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie takiej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, osoba na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową,
 6. f) umowa-zgłoszenie – umowa o świadczeniu usług turystycznych,
 7. g) siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia niezależne od stron umowy i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: klęska żywiołowa, warunki atmosferyczne, wojna, stan wojenny lub wyjątkowy, rozruchy społeczne, działania antyterrorystyczne władz państwowych, strajk, zarządzenia władz, zakłócenia w systemie transportu, pożar oraz epidemie.

 ZAWARCIE UMOWY

2.1. Stronami umowy o imprezę turystyczną są:

 1. a) Klient (uczestnik) lub osoba, która zawarła umowę w jego imieniu i na jego rzecz,
 2. b) Organizator.

2.2. Z chwilą zawarcia umowy-zgłoszenia Klient składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o imprezę turystyczną.

2.3. Zawarcie umowy-zgłoszenia powinno być dokonane w formie pisemnej.

2.4. Zawarcie umowy następuje przez podpisanie umowy-zgłoszenia bądź dokonanie wpłaty zaliczki lub całości za udział w imprezie określone pkt. 3 na wskazane konto bankowe lub w siedzibie organizatora.

2.5. W przypadku zawierania umowy przez Klienta na rzecz innej osoby, Klient zobowiązany jest do pisemnego wskazanie tej osoby Organizatorowi. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest więc osoba zawierająca umowę-zgłoszenie oraz inne osoby wpisane przez tę osobę. Klient przedstawia w tym przypadku pełną listę uczestników imprezy.

2.6. Jeżeli Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych działa za niego przedstawiciel ustawowy.

 1. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Ceny imprez turystycznych są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

3.2. W przypadku cen imprez turystycznych podanych w walucie obcej ich przeliczanie na złotówki następuje według kursu ogłoszonego przez NBP z dnia dopłaty do całej ceny imprezy turystycznej.

3.3. Płatności dokonywane są przez Klienta:

 1. a) na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy, przy czym przez zapłatę rozumie się uznanie rachunku Organizatora,
 2. b) w biurze Organizatora,
 3. c) u Agenta.

3.4. Cena ustalona w umowie, może być podwyższona nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, jeżeli jest to uzasadnione:

 1. a) wzrostem kosztów transportu,
 2. b) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
 3. c) wzrostem kursu walut.

3.5. W przypadku podwyższenia ceny w sytuacjach określonych w ust. 3.4. Organizator przedstawi Klientowi kalkulację uzasadniającą podwyższenie.

3.6. Jeżeli Klient zawiadomiony o zmianie warunków umowy:

 1. a) nie zgłosi rezygnacji z imprezy w terminie 3 dni od zawiadomienia o zmianach przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki,
 2. b) rezygnuje z imprezy w ciągu 3 dni – otrzymuje zwrot wniesionych wpłat.

3.7. Klient zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości i terminie określonym w ofercie  imprezy turystycznej zgodnie z umową – zgłoszeniem.

3.8. Dopłata do 100% należności za imprezę określona umową winna być dokonana przez Klienta w terminie nie krótszym niż 15 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub w terminie określonym w ofercie imprezy.

3.9. Niedotrzymanie przez Klienta powyższych terminów płatności oznacza rezygnację Klienta (odstąpienie od umowy) na warunkach rezygnacji z imprezy.

 1. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA

4.1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z umowy obowiązki.

4.2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa powyżej jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

4.3. Za nie uiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca uprawnienia Uczestnika odpowiadają solidarnie.

5.PRAWA UCZESTNIKA

5.1. Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń Organizatora, wskazanych w programie stanowiącym integralną część Umowy.

5.2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora.

5.3. Uczestnicy uprawnieni są do zgłaszania przedstawicielom Organizatora wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacji imprezy z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Organizatora za spowodowane takimi działaniami modyfikacje programu i jego niezgodność z ofertą jest wyłączona.

5.4. Uczestnik objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych niezawinionych przez Organizatora (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniem przelotów, itp.).

5.5. Uczestnik ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty na rzecz Ubezpieczyciela.

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

6.1. Od chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Organizatora dotyczących realizacji programu imprezy.

6.2. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizacje oferty.

6.3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (ważnego paszportu min. 6 miesięcy) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych.

6.4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

6.5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

6.6. W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników, Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą obciążą w takim przypadku nie stosującego się do ustalonego przez Organizatora porządku imprezy Uczestnika. W takiej sytuacji powrót Uczestnika do kraju odbędzie się na podstawie biletu przekazanego mu przez Organizatora w terminie w nim określonym.

6.7. W ramach ceny imprezy Uczestnik ma możliwość przewiezienia określonej ilości bagażu głównego i podręcznego w samolocie w klasie ekonomicznej, w ilości wyznaczonej przez daną linię lotniczą świadczącą usługę transportową. Za ewentualny nadbagaż Uczestnik zobowiązany jest uiścić dodatkowa opłatę.

6.8. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie przekazane przez przedstawiciela Organizatora dokumenty oraz bilety lotnicze. W przypadku ewentualnego zaginięcia w/w dokumentów Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z odtworzeniem tych dokumentów.

6.9. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu jej powstania. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

6.10. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów, poniesionych przez organizatora, a wynikających z oferty i z zobowiązania uczestnika co do poziomu zamawianych świadczeń. W przypadku nieuczestniczenia w imprezie turystycznej uczestnika wycieczki koszty wynikające z zamówionych wcześniej świadczeń będą obciążały uczestnika wycieczki.

 1. UBEZPIECZENIA

7.1. Organizator zapewnia Uczestnikom imprez zbiorowych (nie dotyczy imprez z dojazdem własnym) ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, następstw nieszczęśliwych wypadków do wysokości kwot gwarantowanych polisą, którą Organizator zobowiązany jest przekazać Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

7.2. Uczestnik ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia się od innych ryzyk (np. kradzieży, związanych z uprawianiem sportów, zaginięcia bagażu oraz innych).

7.3. Klientom indywidualnym Organizator zapewnia możliwość ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innych ubezpieczeń wg indywidualnych zamówień.

7.4. Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej.

8.KARTA TURYSTY

8.1. Karta Turysty jest Programem Lojalnościowym, skierowanym do uczestników imprez turystycznych organizowanych przez CCIiT.

 8.2. Warunki i zasady udziału w Programie Lojalnościowym określa osobny Regulamin, dostępny w biurze CCIiT i na stronie www.chorzow.travel.pl .

 1. REZYGNACJA Z IMPREZY.

9.1. Organizator zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

9.2. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w imprezie turystycznej (odstąpienie od umowy) wymaga pisemnego oświadczenia, przez które rozumieć należy doręczenie tego oświadczenia za pomocą listu poleconego lub złożenia w siedzibie Organizatora lub u Agenta.

9.3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy turystycznej Organizator zwraca wniesione przez niego wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 36 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli rezygnacja z imprezy turystycznej nastąpi od 35 dnia przed jej rozpoczęciem Organizatorowi przysługują następujące świadczenia:

 1. a) do 40% ceny imprezy turystycznej-w przypadku rezygnacji na 35-22 dni przed jej rozpoczęciem,
 2. b) do 70% ceny imprezy turystycznej-w przypadku rezygnacji na 21-14 dni przed jej rozpoczęciem,
 3. c) do 80% ceny imprezy turystycznej-w przypadku rezygnacji na 13-5 dni przed jej rozpoczęciem,
 4. d) do 90% ceny imprezy turystycznej-w przypadku rezygnacji w terminie nie krótszym niż 4 dni przed jej rozpoczęciem.

10.ZABEZPIECZENIE FINANSOWE ORGANIZATORA.

10.1. Organizator zapewnia pokrycie:

 1. a) kosztów powrotu Uczestnika do kraju, w wypadku gdy wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także
 2. b) pokrycie wpłat wniesionych przez Klienta w przypadku niewykonania zobowiązań umownych.

10.2. Organizator oświadcza, iż zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji SIGNAL IDUNA  z siedzibą w Katowicach Polisę ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z prowadzona działalnością przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, która obowiązuje do 26 czerwca każdego roku i jest przedłużana na kolejne roczne okresy.

10.3  Organizator oświadcza, że odprowadza bezzwrotne składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z funkcjonowaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które zostały określone w DZ.U. z 2016 r. poz. 1900 § 2 pkt. 3 i 4.

 1. ZMIANY ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, ODWOŁANIE IMPREZY ORAZ ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE.

11.1. W przypadku gdy organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszony jest, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Organizatora zawiadomić, czy:

 1. a) przyjmuje zaproponowaną zmianę umowy albo
 2. b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 72 godzin przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od Organizatora niezależnych i nie zawinionych. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrotu określonej umową należności bez potrąceń. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w trybie ust. 11.1 lit. b. to ma prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

11.3. Jeżeli podczas imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianej w umowie usługi, stanowiącej istotną część programu tej imprezy, to w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonuje odpowiednie świadczenie zastępcze.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.

12.1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:

 1. a) działaniem lub zaniechaniem Klienta (Uczestnika)
 2. b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.

12.2. W przypadku wyłączenia odpowiedzialności, o którym mowa powyżej Organizator udziela w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.

12.3. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej.

12.4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z określonego świadczenia objętego programem imprezy (np.: zwiedzania muzeum, przelotu samolotem wycieczkowym, itp.) Organizator poczyni starania mające na celu zwrot Uczestnikowi kwoty uiszczonej z tego tytułu.

12.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonanego na życzenie Uczestnika.

12.6. W szczególności nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy.

12.7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona na podstawie umów międzynarodowych, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.

12.8. Odpowiedzialność Organizatora jest wyłączona w stosunku do Uczestników w przypadku samowolnego odłączenia się od grupy i nie powiadomienie o tym przedstawiciela Organizatora lub rezydenta.

12.9. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń nie wykorzystanych w pełni z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np.: spóźnione przybycie na miejsce zbiórki, niewykorzystanie wszystkich posiłków, dobrowolne nie wykorzystanie części lub całości programu imprezy i inne.

 1. REKLAMACJE

13.1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Uczestnik może złożyć reklamację.

13.2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie w miejscu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy u Organizatora, pilota lub rezydenta, a po powrocie powinna być złożona w formie pisemnej w terminie 14 dni od zakończenia imprezy turystycznej zgodnie  planem.

13.3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej wniesienia, a następnie:

 1. a) udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej albo
 2. b) informuje Klienta o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

13.4. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację oraz żądania Uczestnika.

13.5. Organizator zapewni Uczestnikowi, którego reklamację uzna za uzasadnioną:

 1. a) prawo bonifikaty przy zakupie kolejnych organizowanych imprez turystycznych, lub
 2. b) obniżenie ceny imprezy turystycznej proporcjonalnie do wyrządzonej Uczestnikowi szkody, lub
 3. c) świadczenie alternatywne.

13.6. Organizator nie jest związany uznaniem roszczenia przez pilota lub przewodnika wycieczki.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

14.1. W przypadku zawarcia umowy-zgłoszenia u Agenta na wszelkie pytania lub wątpliwości odpowiada Organizator, do którego pytania zobowiązany jest kierować Klient.

14.2. Zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 223, poz. 2268 z póź. zm.) położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania podana jest według przepisów kraju pobytu.

14.3. Transport następuje na podstawie aktualnie obowiązujących warunków przedsiębiorstwa przewozowego.

14.5. Dla osób podróżujących samotnie Organizator nie zapewnia zakwaterowania w pokojach dwuosobowych które są uznawane za standartowe zakwaterowanie.

14.6 Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi instrukcji paszportowych, wizowych i zdrowotnych w kraju, do którego odbywa się impreza turystyczna. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie tych postanowień oraz zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikłych z nie zastosowania się do w/w postanowień. Wszelkie informacje dotyczą obywateli Polski legitymujących się polskim paszportem.

14.7. Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, oraz do przesyłania materiałów informacyjnych z  CCIiT.

14.8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.

Chorzów, dn. 26 listopad 2016r.