Kurs Wychowawcy Kolonijnego

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA

WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Kurs skierowany jest do osób, które mają odpowiednie predyspozycje do wykonywania pracy opiekuńczo – wychowawczej do pracy z dziećmi i młodzieżą (Legislator nie definiuję tego terminu szczegółowo, osoba taka powinna rozumieć dzieci, być blisko ich problemów, być wyczuloną na niesienie wszelkiej pomocy i otaczanie dzieci troskliwą opieką), posiadają ukończony 18 rok życia i minimum średnie wykształcenie (może być bez matury)

 

Cele kształcenia:

 

Głównym celem kursu przygotowawczego dla wychowawców wypoczynku jest przygotowanie kandydata na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży do pełnienia swojej funkcji w szczególności poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

– prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku,

– organizacji warsztatu pracy wychowawcy,

– znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

– sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku w zakresie zdrowia, higieny, żywienia i innych czynności opiekuńczych,

– prowadzenia dokumentacji powierzonej grupy uczestników,

– planowania pracy grupy.

 

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

–  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

–  Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,

–  Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej,

–  Obowiązki wychowawcy,

–  Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,

–  Turystyka i krajoznawstwo,

–  Zajęcia kulturalno-oświatowe,

–  Zajęcia praktyczno-techniczne,

–  Prace społeczno użyteczne,

–  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.

 

Czas trwania: 36 godzin lekcyjnych 

 

Wymagania dla uczestnika:

 

·         Wypełnienie Karty Zgłoszenia

·         Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu w/w Kursu

 

Sprawdzenie efektu kształcenia polega na wypełnieniu testu pisemnego, który będzie zawierał 30 pytań z zakresu kształcenia. Warunkiem pozytywnego zliczenia testu jest udzielenie min. 20 poprawnych odpowiedzi.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pod warunkiem pozytywnego zaliczenia pisemnego testu, jak również absencja uczestnika w szkoleniu nie może być większa, jak 25%, czyli musi być obecny na min. 27 godzinach szkolenia.

 

Miejsce szkolenia: w zależności od grupy. Kurs może odbywać się w siedzibie zainteresowanego (uczelnia, szkoła, zakład pracy) bądź w naszej siedzibie, dysponujemy salą wykładową na 30 uczestników, w pełni przygotowana i wyposażona w sprzęt multimedialny do przeprowadzania szkoleń.

 

Koszt kursu: w zależności od ilości uczestników 95 zł przy 30 uczestnikach.

 

Kurs w/w odbywa się na podstawie wydanej zgody (znak: OP-PP.5632.2.2013) przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 


Zapisy i dodatkowe informacje: biuro Chorzowskiego Centrum Informacji i Turystyki – tel. 32 771 99 74 , 502 46 38 28